Slider

Člen Realitnej únie Gaudens maklér

Obyvateľov bytových domov bude chrániť novela zákona o vlastníctve bytov

Cieľom novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je chrániť väčšinovú časť obyvateľov bytových domov pred ich dlžníkmi a neplatičmi odstránením problémov z praxe. Novela bola schválená Národnou radou SR  a podpísaná prezidentom, účinnosť nadobudne 1. apríla 2019.

Novela zákona predložená poslancom Petrom Pamulom spresňuje pojmy tak, aby nemohlo prichádzať k rôznym výkladom, ktoré môžu spôsobiť, že pohľadávky zostávajú neuspokojené alebo uspokojené len sčasti, pričom schodky spojené s užívaním bytu neplatiča a preddavkovými platbami do fondu prevádzky, údržby a opráv hradia obyvatelia zo svojho vrecka. Upravuje hlavne podmienky záložného práva. Podľa novely záložné právo predpokladá možnosť vzniku pohľadávok voči ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov zo strany dlžníkov a neplatičov do budúcnosti.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov z roku 1993 umožnil na Slovensku transformáciu bytového fondu a podmienky dodnes využilo viac ako 80 % nájomcov na získanie vlastníckych práv k týmto bytom. Doteraz mali vlastníci problém s uplatňovaním svojich vlastníckych práv voči neplatičom a dlžníkom kvôli rozporuplnému výkladu záložného práva. „Cieľom zákonného záložného práva je zvýraznenie postavenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri realizácii ich vlastníckych práv voči dlžníkom spomedzi ich radov. Tento cieľ však nebol splnený najmä s prihliadnutím na nejednoznačnosť aplikačnej praxe, napriek tomu, že záložné právo existuje zo zákona, a teda ide len o jeho deklaráciu v katastri nehnuteľností,“ povedal P. Pamula pri odôvodnení návrhu novely v parlamente.

Najčastejším dôvodom odmietnutia vykonania zápisu záložného práva je podľa poslanca výklad, že o zápis je možné požiadať len pri vzniknutých pohľadávkach. „Ide o nelogické zdôvodnenie nezapísania záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, keďže aplikačná prax, ako aj právna veda u daného slovotvaru predpokladá aj smerovanie do budúcnosti, teda nielen tých pohľadávok, ktoré vznikli, ale aj tých, ktoré ešte len vzniknú,“ uviedol P. Pamula. Uplatnenie pohľadávok vlastníkov bytov a nebytových priestorov voči neplatičom bude možný od 1. apríla 2019.

Zdroj: SITA
Zdroj: Adobe Stock